Skip to content Skip to footer

§ 1. Definicje terminów używanych w serwisie E-RECEPTA24H.PLagłówka

 1. „Regulamin” – regulamin świadczenia usługi E-RECEPTA (dalej zwana Usługą) drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu E-RECEPTA24H.PL;
 2. „Konto” – konto (E-RECEPTA24H.PL) Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów i uprawnień w systemie informatycznym Usługodawcy dostępnych dla Użytkownika, tworzone po uprzedniej rejestracji Użytkownika; rejestracja i dostęp do Konta może nastąpić za pomocą Serwisu WWW w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, lub innego kanału dostępu, udostępnianego przez Usługodawcę na zasadach określonych w odrębnych regulaminach;
 3. „Serwis WWW” – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.e-recepta24h.pl;
 4. „Usługodawca” – PAWEŁ ZIMMER GRYPSIAK.PL ul. Głogowska 181/3, 60-121 Poznań, NIP: 7792211608, REGON: 364499954, numer telefonu kontaktowego: +48 513969990, kontaktowy adres e-mail: kontakt@e-recepta24h.pl;
 5. „Użytkownik” – osoba fizyczna korzystająca z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 6. „Odbiorca” – osoba fizyczna, na rzecz której jest realizowana Usługa;
 7. „Zamówienie” – składane przez Użytkownika za pomocą Serwisu WWW zamówienie dotyczące usługi E-RECEPTA, realizowane do miejsca zamieszkania lub pobytu Użytkownika przez Usługodawcę.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Serwisu WWW.
 2. Świadczącym Usługi w ramach Serwisu WWW jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu (dalej „Usługi”) obejmują:
  1. informowanie Użytkowników o ofercie Usługodawcy,
  2. umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień,
  3. umożliwienie Użytkownikom rejestracji Konta,
  4. umożliwienie Użytkownikom dostępu do Konta,
  5. umożliwienie składania reklamacji.
 2. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników sieci Internet, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt b) do e) przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, świadczone są nieodpłatnie. Złożenie Zamówienia za pomocą Usługi wiąże się z obowiązkiem zapłaty zgodnie z informacjami uwidocznionymi w Serwisie WWW.
 4. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Serwisu WWW,
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Usługodawcy lub osób trzecich,
  3. innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 4. Składanie Zamówień

 1. Zamówienia są realizowane w obszarach dostaw Usługodawcy. Informacje o możliwości realizacji dostawy pod wskazany przez Użytkownika adres, dostępne są w Serwisie WWW na początku składania Zamówienia. W wypadku braku możliwości realizacji Zamówienia dla wpisanego adresu Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany komunikatem.
 2. Zapłata za Usługę/Towar może być, wedle wyboru Użytkownika, dokonana w chwili składania zamówienia – on-line przy wykorzystaniu systemu płatności PayPro S.A. (Przelewy24).
 3. Zamówienia mogą składać zarówno Użytkownicy posiadający Konto, jak i nieposiadający Konta.
 4. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika nieposiadającego Konta, Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. złożyć Zamówienie w Serwisie WWW poprzez wypełnienie formularza Zamówienia i uzupełnienie kolejnych, obowiązkowych pól formularza Zamówienia,
  2. po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia wraz z kodem zamówienia, zaakceptować cenę leku, czas realizacji Usługi oraz jej cenę, a następnie dokonać płatności.
 5. W celu złożenia Zamówienia przez Użytkownika posiadającego Konto (z uwzględnieniem § 5 ust. 8 Regulaminu), Użytkownik taki powinien kolejno:
  1. zalogować się do Serwisu WWW lub Aplikacji przy użyciu przypisanego do Użytkownika loginu i hasła,
  2. złożyć Zamówienie w Serwisie WWW poprzez wypełnienie formularza Zamówienia poprzez uzupełnienie kolejnych, obowiązkowych pól formularza Zamówienia,
  3. po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia wraz z kodem zamówienia, zaakceptować cenę leku, czas realizacji Usługi oraz jej cenę, a następnie dokonać płatności.
 6. Po wykonaniu wszystkich kroków odpowiednio z opisanych w § 4 ust. 4 i 5 powyżej, Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia faktu złożenia Zamówienia przy pomocy numeru telefonu podanego przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia lub przy zakładaniu Konta.
 8. Zamówienia mogą być składane przez Użytkowników działających w imieniu innych podmiotów.
 9. W celu otrzymania faktury VAT obejmującej zamawiane wraz z realizacją Zamówienia Użytkownik powinien wybrać opcję „Chcę fakturę VAT” przy składaniu Zamówienia. Użytkownicy posiadający Konto mają możliwość zapisania 3 zestawów danych niezbędnych do wystawienia faktury, przy czym możliwe jest wyszukanie wcześniej wpisanych danych za pomocą numeru NIP nabywcy. Użytkownicy nieposiadający Konta powinni każdorazowo podać dane odbiorcy uwidaczniane na Fakturze VAT.

§ 5. Rejestracja i dostęp do Konta E-RECEPTA24H.PL

 1. Rejestracja Konta E-RECEPTA24H.PL dokonywana jest online, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie WWW w zakładce „Utwórz konto”.
 2. Formularz rejestracyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.
 3. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne dla kontaktu z Użytkownikiem oraz założenia i utrzymania Konta.
 4. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Użytkownika Usługodawca, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji i utworzenia Konta. Konto staje się aktywne po kliknięciu przez Użytkownika na odpowiednio oznaczony link aktywacyjny, zawarty w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail.
 5. Dostęp do Konta możliwy jest po podaniu przez Użytkownika wybranego przez niego przy rejestracji loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny. Usługodawca informuje, że udostępnianie przez Użytkownika loginu i hasła osobom trzecim może wiązać się z zagrożeniem dla prywatności lub innych prawnie chronionych interesów Użytkownika.
 6. Konto umożliwia:
  1. składanie reklamacji dotyczących Zamówień i Usług za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się do Konta,
  2. przechowywanie adresów dostawy Zamówienia,
  3. przechowywanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT dla maksimum trzech nabywców,
  4. edytowanie danych dotyczących Użytkownika.
 7. Usługodawca informuje, że Konto umożliwia również korzystanie z usług związanych z zamawianiem na odległość usługi kurierskiej.

§ 6. Wymagania techniczne

 1. Warunkiem technicznym prawidłowego korzystania z Serwisu WWW i świadczonych za jego pomocą Usług jest korzystanie z komputera osobistego z dostępem do sieci Internet.
 2. Serwis WWW jest również przystosowany do wyświetlania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartfon, tablet lub palmtop. Warunkiem technicznym korzystania z wersji mobilnej Serwisu WWW jest korzystanie z urządzenia mobilnego z dostępem do sieci Internet.
 3. Korzystanie z Usług opartych o mechanizmy lokalizacyjne (lokalizowanie urządzenia na mapie) wymaga posiadania urządzenia mobilnego wyposażonego w odbiornik GPS, z włączoną funkcją lokalizacji GPS (wymagana jest zgoda na dostęp do informacji o lokalizacji urządzenia Użytkownika).

§ 7. Odstąpienie od umowy (rezygnacja z Usług)

Użytkownik (konsument) nie może odstąpić od umowy (zrezygnować z Usługi) jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Użytkownika (konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia (Usługi), że po jej spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta).

§ 8. Reklamacje dotyczące Zamówień

 1. Usługodawca ma obowiązek realizacji Zamówień bez wad. Usługodawca odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane:
  1. za pomocą Serwisu WWW przez Użytkowników posiadających Konto E-RECEPTA24H.PL,
  2. telefonicznie, na numer telefonu +48 513969990, przez wszystkich Użytkowników,
  3. na piśmie, na adres Usługodawcy (PAWEŁ ZIMMER GRYPSIAK.PL ul. Głogowska 181/3, 60-121 Poznań).
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
 4. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6 – 7 poniżej.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych produktów objętych Zamówieniem załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 7. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany produktów objętych Zamówieniem lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Usługodawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 8. Użytkownik będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.

§ 9. Reklamacje dotyczące Usług

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące lub Usług można zgłaszać:
  1. na adres poczty elektronicznej Usługodawcy (kontakt@e-recepta24h.pl) lub
  2. listownie, na adres Usługodawcy (PAWEŁ ZIMMER GRYPSIAK.PL ul. Głogowska 181/3, 60-121 Poznań).
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są według kolejności wpływu, w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę.
 4. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji osoba składające reklamację zostaje powiadomiona listownie albo pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PAWEŁ ZIMMER GRYPSIAK.PL ul. Głogowska 181/3, 60-121 Poznań. Zasady ochrony prywatności Użytkowników opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w Serwisie WWW.

§ 11. Sposoby pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. w następujący sposób:
  1. zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 2. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.uokik.gov.pl.

§ 12. Pozostałe informacje przeznaczone dla Użytkowników

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie do pobrania w wersji elektronicznej, w formacie PDF, pod adresem www.e-recepta24h.pl w celu umożliwienia Użytkownikom jego przechowywania i odtwarzania w zwykłym toku czynności.
 2. Językiem zawieranych z Usługodawcą umów o świadczenie Usług jest język polski.
 3. Usługodawca informuje, że w związku ze świadczeniem Usług:
  1. nie stosuje kodeksów etycznych w rozumieniu przepisu art. 661 § 2 pkt 6 Kodeksu cywilnego ani kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
  2. nie pobiera od Użytkowników kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych,
  3. nie udziela gwarancji i nie oferuje usług posprzedażnych,
  4. nie stosuje technicznych środków ochrony przed kopiowaniem lub dostępem do treści bez zezwolenia Usługodawcy.

§ 13. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, którymi są:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu
  2. wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej,
  3. wprowadzenie nowych funkcjonalności Serwisu WWW,
  4. zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom niniejszego Regulaminu,
  5. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych,
  6. przekształcenie Usługodawcy (zmiana formy prawnej), zmiana w zakresie nazwy (firmy) Usługodawcy, zmiana w zakresie danych rejestrowych, numerów identyfikacyjnych, danych adresowych, adresu URL, adresu e-mail lub numeru telefonu, wskazanego w Regulaminie.
 2. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Użytkowników lub obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Użytkowników zmienionym Regulaminem.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca ogłosi w Serwisie WWW oraz poinformuje za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres przypisany do Konta E-RECEPTA24H.PL.
 4. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkowników, którzy nie zrezygnują z Usług w ciągu 30 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu zgodnie z § 13 ust. 3 Regulaminu.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.